دارای دو مخزن کاغذ در حالت استاندارد و قابلیت اضافه کردن یک مخزن دیگر.

نمایش یک نتیجه